- ویزیت و مشاوره ی اولیه با زوجین

این ویزیت اولین و مهمترین قدم در شروع پروسه در مان می باشد که زوجین توسط فوق تخصص نازایی بررسی شده وبرنامه ی درمانی آنها بر اساس شرح حال و سابقه درمان های قبلی نعیین میگردد.